030 670 5500

Valtakunnallinen asiakaspalvelu*

Energiatodistus tulee nykyään laatia lähes kaikille rakennuksille

12.07.2017

1.7.2017 alkaen energiatodistus tulee esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Vanhat talot ovat viimeinen ryhmä, joka siirtyy vuonna 2013 voimaan tulleen energiatodistuslain piiriin.

 

Energiatodistuksen tilaa myyjä tai vuokralle antaja

Energiatodistus tulee esittää talon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistus laaditaan aina koko rakennukselle, vaikka kohteena olisi esimerkiksi vain paritalon toinen asunto. Energiatodistus tulee olla hankittuna jo aiemmin, jotta tiedot voidaan ilmoittaa myynti- tai vuokrausilmoituksessa. Energiatodistus tulee olla myös nähtävillä asuntonäytöissä. 

 

Energiatodistuksen laatija tekee kohdekäynnin

Myynnin tai vuokrauksen kohteena olevan talon energiatodistuksen laadintaan liittyy oleellisesti todistuksen laatijan suorittama kohdekäynti. Käynnin aikana energiatodistuksen laatija tarkastaa mm. talon rakenteet ja järjestelmät. Kohdekäynnin tarkoitus on vahvistaa, että talon piirustuksista ja muista asiakirjoista saadut tiedot ovat tosia ja todistuksen laatija havaitsee mahdolliset muutokset.

Kohdekäynti on välttämätöntä myös talolle annettavien energiankäytön tehostamistoimenpiteiden laatimiseksi. Toimenpide-ehdotukset ovat oleellinen osa olemassa olevan talon energiatodistusta.

Vain pätevöityneellä energiatodistuksen laatijalla on lupa laatia todistus. Todistus on voimassa 10 vuotta.

 

Energiatodistus

Nykyinen energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien tekniset ominaisuudet. Laskenta tuo rakennukset paremmin vertailukelpoisiksi keskenään energiatalouden näkökulmasta. 

Nykymuotoinen energiatodistus otettiin käyttöön vaiheittain

1.6.2013: Uudisrakennukset, kerrostalot ja vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).
1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset.
1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset.
1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).

 

Energiatodistusta ei vaadita seuraavilta rakennuksilta

1) rakennus, jonka pinta-ala on enintään 50 m2;

2) loma-asumiseen tarkoitettu rakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;

3) väliaikainen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta;

4) teollisuus- ja korjaamorakennus;

5) muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;

6) rakennus, joka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) tai sitä edeltävien säännösten mukaisella päätöksellä taikka rakennusta, joka sijaitsee maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaisessa maailmanperintöluetteloon hyväksytyssä kohteessa tai on kohteena viranomaisten välisessä rakennuksen suojelua koskevassa sopimuksessa, edellyttäen, että rakennuksen luonne tai ulkonäkö muuttuisi vaatimusten vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä;

7) kirkko tai muu uskonnollisen yhteisön omistama rakennus, jossa on vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen taikka näitä palvelevaan toimintaan tarkoitettuja tiloja;

8) kasvihuone, väestönsuoja tai muu rakennus, jonka käyttö tarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti, jos niihin sovellettaisiin rakennusten energiatehokkuutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä; 

9) sellainen puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa.

 

Tekijällä on väliä

Raksystems on kiinteistöalan johtava asiantuntija, jolla on kokemusta vuosikymmenen ajalta lähes 10 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta. Pystymme hyödyntämään laaja-alaista osaamistamme järkevissä, taloudellisesti kannattavissa energiatehokkuuden parannusehdotuksissa.

Meiltä saat pätevöityneen energiatodistuksen laatijan eri puolille Suomea!

 

Energiatodistusten laatijat palveluksessasi:

Hatsala Antti p. 030 670 5623

Hellroos Piia p. 030 670 5513

Hertsi Mika p. 030 670 5581

Hintsala Pekka p. 030 670 5588

Honkala Johanna p. 030 670 5652

Iivonen Heikki p. 030 670 5551

Kaijomaa Matti p. 030 670 5510

Korhonen Jussi p. 030 670 5649

Lappalainen Jarmo p. 030 670 5516

Matilainen Jukka p. 030 670 5644

Metsä Simo p. 030 670 5595

Niinistö Mikko p. 030 670 5593

Nummelin Stefan p. 030 670 5544

Pekkala Ossian p. 030 670 5570

Piitulainen Tapio p. 030 670 5549

Rautio Harri p. 030 670 5560

Repo Tuomas p. 030 670 5643

Räikkälä Johanna p. 030 670 5674

Salminen Atte p. 030 670 5665

Sampalahti Janne p. 030 670 5628

Saukkoriipi Kristian p. 030 670 5679

Tuomaala Aarno p. 030 670 5591

Tyni Eero p. 030 670 5558

Valkonen Jari p. 030 670 5633

Viitanen Juha-Pekka p. 030 670 5638

Virtanen Tuomas p. 030 670 5539

 

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@raksystems.fi

 

Jaa