KAUPPATURVA (SE)

Till skydd för säljaren.

Kauppaturva är en egendomsförsäkring i likhet med säljarens ansvarsförsäkring.

Ansök om försäkring
Raksystemsin kuntotarkastuksella onnistunut asuntokauppa.

Kauppaturva är en egendomsförsäkring i likhet med säljarens ansvarsförsäkring.

Kauppaturva täcker bostadens/fastighetens säljares det på dolda fel baserade ekonomiska ansvaret beroende på objektet, antingen 2 eller 5 år.

Kauppaturva kan köpas i samband med försäljningen av höghus- radhus- och parhuslägenheter samt av Bostads Ab och egnahemshus.

Med dolda fel avses fel, som inte uppdagats i samband med fastighetsbesiktningen och om vilka säljaren ej haft kännedom om.

Försäkringstagare är bostadens eller fastighetens säljare. Som försäkringsgivare fungerar Helvetia.

Notera! Försäkringsvillkoren har ändrats fr.om 12.3.2018, bekanta dig noggrant med försäkringsvillkoren. Försäljningen av vår tidigare produkt Försäkring mot dolda fel RS10 har upphört, tilläggsupgifter och blankett för skadeanmälan finns vid behov här.

Förutsättningar för beviljandet av försäkring

Försäkringen föutsätter av Raksystems utförd besiktning.

  • Raksystems Insinööritoimisto Oy har utfört fuktmätning RS1 i höghusläghenhet.
  • Raksystems Insinööritoimisto Oy har utfört fastighetsbesiktning RS3 i rad- och parhuslägenheter samt i Bostads Ab och egnahemshus.

Vid köptillfället får besiktningen vara högst sex (6) månader gammal.

Säljaren som försäkringstagare är fysisk person eller oskiftat dödsbo.

Försäkring kan köpas för byggnader vilkas bostadsareal är högst 350 m2 (fastigheter).

Försäkring kan köpas för objekt vilkas bostadsareal är högst 350 m2 (Bostads Ab samt parhus-, radhus- och höghuslägenheter).

Försäkringsansökan jämte bilagor bör tillsändas försäkringsgivaren innan besittningsrätten till objektet överföres.

Ansökan om försäkring

Du kommer väl ihåg att noggrant bekanta dig med försäkringsvillkoren och med den av Raksystems uppgjorda undersökningsrapporten.

Fastighetsbesiktningsrapporten RS3 (rad- och parhuslägenheter samt Bostads Ab) eller fuktmätningsrapporten RS1 (höghuslägenheter) får vara högst sex (6) månader gammal vid undertecknandet av köpavtal. Köpavtalet är ett skriftligt avtal mellan säljare och köpare gällande köp av objektet.

Försäkring bör alltid ansökas om innan besittningsrätten överföres.

I samband med försäkringsansökan bedes sända kopia av fuktmätning RS1 eller fastighetsbesiktning RS3 rapport.

Ansök om försäkring på elektronisk blankett (här) eller handla enligt nedan nämnda instruktioner.

Sänd ifylld och undertecknad försäkingsansökan jämte bilagor till:

Optimum Insurance Consultants Oy
Nuijamiestentie 5 A, 2 krs.
00400 Helsinki

Kauppaturva pris

Kauppaturva pris

Försäkringsavgift
objekt byggt år 2000 eller efter
Försäkringsavgift
objekt byggt 1981-1999
Försäkrings-avgift
objekt byggt 1980 eller tidigare
Försäkringsperiod
Höghus-lägenhet 1 150 € 1 150 € 1 150 € 2 år
Radhus-lägenhet 1 150 € 1 150 € 1 150 € 2 år
Parhus-lägenhet 1 150 € 1 150 € 1 150 € 2 år
Bostads Ab 1 150 € 1 150 € 1 150 € 2 år
Egnahemshus 2 490 € 2 490 € 2 490 € 5 år

Utfärdande av skadeanmälan

Skadeanmälningar bör utfärdas i så tidigt skede som möjligt inom ett år från det datum som den försäkrade fått kännedom om skeendet i det försäkrade objektet och om därav förorsakad skada. Skadeanmälan bör i alla fall göras inom tio år från den försummelse på grund av vilken Köparen gör ersättningsanspråk.

En rapport över skadeanmälan bör –  utan dröjsmål – utfärdas och skickas till adressen:

Van Ameyde Finland │ OY Lars Krogius
Lintulahdenkatu 10
FI-00500 Helsinki

Tel: 09 47 63 63 00
E-post. vahingot@kauppaturvavahingot.fi

Till rapporten bör bifogas:

  •  kopia av köparens ersättningskrav (ifall det har utfärdats skriftligt)
  •  utredning över skada, såsom kopia av skadeundersökningsrapporten
  •  kopia av fastighetsbesiktningsrapporten
  •  information om övriga försäkringar vilka eventuellt täcker skadan/ersättningskravet
  •  all övrig information och dokumentation som försäkringsgivaren kan behöva vid behandlingen av ersättningskravet.

Vi uppdaterar sidan då uppgifterna specificeras.

I försäkringsfrågor betjänar Dig

Hans Kapp
hans.kapp@optimuminsurance.fi, tel. 040 684 7388.

Kauppaturva

Som försäkringsgivare fungerar Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG.

Denna försäkring beviljas av ombudet RSG Construction & Specialty AB, registernummer 556686-1964 (Sverige) och fungerar med fullmakt beviljad enligt avtal och vars marknadssignum är B1262BW0318320.

Försäkringars offertgivning och försäkringsverksamheten baserar sig på EUs direktiv Freedom of Service. Försäkringsgivarens verksamhet övervakas av Sveriges övervakande myndighet Finansinspektionen. Adress: Brunnsgatan 3, SE-103 97 Stockholm.