ASUKASKYSELYIDEN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Raksystems Insinööritoimisto Oy (Y-tunnus 0905045-0)
Vetotie 3 A 01610 Vantaa
p. 030 670 5500
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Yhteyshenkilö

Jenna Koivula
p. 030 670 5536
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Henkilötietojen käsittelijä (mikäli kysely on sähköisessä muodossa)

Surveypal Oy
Kauppakatu 3
33200 Tampere
p. 09 4245 0253
info@surveypal.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toimeksiantojen kuten esimerkiksi kuntoarvion tai vuositarkastuksen suorittaminen ja siihen liittyvien tietojen saanti rakennuksen käyttäjiltä.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Toimeksiannon kohteena olevien rakennusten erilaiset käyttäjäryhmät (esimerkiksi asukkaat tai työntekijät).

Rekisteröidyt tiedot

Rekisteröidystä voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelin
  • vastaukset rakennusta ja sen käyttöä koskeviin kysymyksiin

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaussopimus ja siihen liittyen toimeksiantajalta saadut sekä henkilöiden itse täyttämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä ja ulkopuolisille palveluntarjoajille EU:n/ETA:n sisällä kyselyiden ja toimeksiantojen toteuttamiseksi. Lisäksi tiedot voidaan luovuttaa toimeksiantajalle tai tämän edustajille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Kyselyiden vastaustiedot säilytetään niin kauan niitä tarvitaan toimeksiannon suorittamiseen ja ne poistetaan viimeistään, kun kymmenen vuotta on kulunut ctoimeksiannon tulosten kuten esimerkiksi kuntoarvioraportin asiakkaalle toimittamista seuraavasta kalenterivuodesta. Toimeksiannon tuloksia kuten raportteja ja niissä olevia tietoja ei poisteta järjestelmistä.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet, joilla henkilötiedot on suojattu katoamisen, väärinkäytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen
varalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
  • Oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.