KOTIAPP-TIETOSUOJASELOSTE

Tutustu myös KotiApp-käyttöehtoihin.
Voimassa 24.4.2018 lähtien

Rekisterinpitäjä

Raksystems Insinööritoimisto Oy
Y-tunnus: 0905045-0
Vetotie 3 A
01610 Vantaa
Puh 030 670 5500 (asiakaspalvelu)
www.raksystems.fi

Yhteyshenkilö

Jenna Koivula
Vetotie 3 A
01610 Vantaa
Puh: 030 670 5500 (asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelu sisältää KotiApp-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja sekä heidän omistamaansa tai hallinnoimaansa rakennukseen tai huoneistoon liittyviä tietoja.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palveluun rekisteröityneen käyttäjän omien tietojen hallinnointi.
 • Palvelun käyttäjälle tuottamien suositusten hallinnointi ja tuottaminen.
 • Tilastointi.
 • Rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden palveluiden ja tuotteiden tarjonta ja markkinointi.
 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.
 • Palveluun rekisteröityneiden käyttäjien kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja profilointi sekä tähän liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille. Henkilötietojen käsittelyä voidaan myös ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Henkilötietojen käsittely perustuu KotiApp-palvelua koskevaan sopimukseen tai rekisteröidyn henkilön antamaan suostumukseen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

KotiApp-palvelun käyttäjäasiakkaat.

Rekisterin tietosisältö

Palveluun rekisteröityneestä käyttäjästä voidaan kerätä ja tallettaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Palvelun kautta näytettävät tiedot:
 • Nimi, käyttäjätunnus, salasana, yhteystiedot (esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), laskutusyhteystiedot
 • Kohteen tiedot (rakennukseen tai huoneistoon liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi kerrosten lukumäärä, rakennusvuosi ja sijainti)
 • Huoltohistoria (esimerkiksi kohteeseen tehdyt huoltotoimenpiteet)
 • Kotikansio voi sisältää käyttäjän itse lataamia kuvia, muistiinpanoja ja yhteystietoja.
Muut palveluun liittyvät tiedot:
 • Tiedot palvelun käytöstä.
 • Osto- ja peruutustiedot.
 • Palveluun liittyvät tyytyväisyystiedot ja kommentit rekisterinpitäjän palveluista.
 • Toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot sekä tiedot käyttäjän haluamista palveluista.
 • Yhteydenottohistoria.
 • Kolmannen osapuolen rekistereistä käyttäjän nimenomaisella suostumuksella talletetut tiedot.
 • Suostumus sähköposti-, tekstiviesti-, ja muilla automaattisilla järjestelmillä suoritettavaan sähköiseen suoramarkkinointiin.
 • Kieltäytyminen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen suorittamasta suoramainonnasta, etämyynnistä ja muusta suoramarkkinoinnista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan joko käyttäjältä itseltään tai käyttäjän nimenomaisella suostumuksella joko tämän pyynnöstä tai muuten tämän myötävaikutuksella rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä tai kolmansien osapuolten rekistereistä.

Henkilötietojen säännöllinen luovutus

Rekisteristä luovutetaan palveluun rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja kolmannelle osapuolelle vain palveluun rekisteröityneen käyttäjän suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty, esimerkiksi vero- tai ulosottoviranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä ja ulkopuolisille palveluntarjoajille EU:n/ETA:n sisällä tai ulkopuolella. Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle tapahtuu Suomen lainsäädännön ja EU:n tietojensiirtoa koskevien säädösten ja muiden sääntöjen mukaisesti.

Evästeet (cookies)

Yhtiön verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä, kehitetään palveluiden laatua, näytetään osuvampaa mainontaa sekä räätälöidään palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisterinpitäjällä on tekniset ja organisatoriset järjestelmät palveluun liittyvien henkilö- ja muiden tietojen suojaamiseksi kaikelta oikeudettomalta tietojenkäsittelyltä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla työntekijöillä, ammatinharjoittajilla ja muilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tehtävissään pääsyn tietokantaan. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot sijaitsevat kolmannen osapuolen suojatuissa tietojärjestelmissä palvelimilla, jotka sijaitsevat fyysisesti ETA-alueella.

Henkilötietojen säilytysaika

Yhtiö poistaa Palvelun lopettamisen yhteydessä kaikki Palvelussa olevat henkilötiedot Käyttäjästä kohtuullisen ajan kuluessa. Käyttäjällä on itsellään velvollisuus poistaa palveluun lähettämänsä kuvat ja muut kuin henkilötiedot tai erikseen ilmoittaa Yhtiölle lopettamisen yhteydessä näiden tietojen poistamispyyntö. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus säilyttää rakennusta tai huoneistoa koskevat rakenne- ja järjestelmätiedot sekä julkiset tai muuten yleisesti saatavilla olevat tiedot rakennuksesta tai huoneistosta Palvelussa lopettamisen jälkeenkin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • Oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.