Kyselyjen tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kysely- ja palautelomakkeen tietosuojaseloste Rekisterinpitäjä Raksystems Insinööritoimisto Oy (Y-tunnus 0905045-0) Vetotie 3 A 01610 Vantaa p. 030 670 5500 asiakaspalvelu@raksystems.fi Yhteyshenkilö Jenna Stöd p. 030 670 5500 asiakaspalvelu@raksystems.fi

Henkilötietojen käsittelijä

Experq Oy
PL 276
00101 Helsinki
0505870639
dpo@experq.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Erilaisten kyselyiden toteuttaminen, palautteen kerääminen sekä palautteiden hyödyntäminen, käsittely ja mahdollisesti julkaiseminen rekisterinpitäjän toiminnassa, kuten mm. kotisivuilla, uutiskirjeissä, markkinoinnissa, sosiaalisessa mediassa ja sisäisissä koulutuksissa sekä toiminnan kehittämisessä.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Kyselyiden vastaajiksi valitut henkilöt ja yritykset. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakkaat, yhteistyökumppanit, työntekijät ja tapahtumiin osallistuneet henkilöt.

Rekisteröidyt tiedot

Rekisteröidystä voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Nimi, ikä sukupuoli
 • Osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • vastaukset (kyselyssä ilmoitetaan, mikäli vastaukset käsitellään anonyymisti)
 • Asiantuntijan nimi-, yhteys-, ja ammattitiedot
 • Kohteen tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteri, tilaussopimus, tarjouspyyntö/toimeksiantopyyntö, yhteydenotot sekä Raksystemsin internetsivut. Tietoja voidaan kerätä myös kontaktien yhteydessä.
Käyttäjää koskevat tiedot saadaan joko käyttäjältä itseltään, käyttäjän nimenomaisella suostumuksella
tai muuten tämän myötävaikutuksella kolmansien osapuolten rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä ja ulkopuolisille palveluntarjoajille EU:n/ETA:n
sisällä. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen toiminnan kannalta tai lainsäädäntö edellyttää tietojen
säilyttämistä. Yli 12 kuukautta vanhat toiminnan kannalta tarpeettomat tiedot, joita lainsäädäntö ei
myöskään edellytä säilytettävän, poistetaan kootusti kerran vuodessa. Henkilön omasta pyynnöstä
häntä koskevat tiedot voidaan poistaa aikaisemin, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu IT-pohjaisesti. Siihen on pääsy vain palvelun tarjoamisen sekä työtehtävien
hoitamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä ja se on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Henkilötietojen käsittelyssä on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet,
joilla henkilötiedot on suojattu katoamisen, väärinkäytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen
varalta. Rekisterin tietoja saatetaan käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Tiedot sijaitsevat kolmannen osapuolen suojatuissa tietojärjestelmissä palvelimilla, jotka sijaitsevat
fyysisesti ETA-alueella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
  kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
  käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa
  suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
  peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
  koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin
  tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.