Hiilidioksidi rakennusalalla ja usein kysytyt kysymykset

Vastuullisuus ja ympäristön huomioiminen ovat olleet trendinä jo pitkään, eikä niitä voi rakennusalallakaan unohtaa. Kiinteistön elinkaarivaikutuksiin ja hiilidioksidipäästöihin liittyy monia kysymyksiä. Kokosimme sinulle vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin liittyen rakennusalan hiilijalanjälkeen.

Mitä on hiilineutraalius?

Hiilineutraalius ja elinkaariarviointi perustuvat hiilidioksidiin ja sen määrään. Hiilidioksidi on CO₂, hiilestä ja hapesta koostuva kemiallinen yhdiste. Sitä syntyy muun muassa hiilen palamistuotteena ja se lasketaan yhdeksi kasvihuonekaasuista. Kasvihuonekaasu on yhdiste, joka sitoo lämpöä ja myös palauttaa siitä osan takaisin maapallolle.  Merkittävin näistä on hiilidioksidi, mutta myös metaani ja typpioksiduuli lasketaan kasvihuonekaasupäästöihin mukaan.

Hiilikädenjälki tarkoittaa tuotteesta tai palvelusta syntyvien ilmastohyötyjen summa, eli koko elinkaaren aikana syntyviä päästöhyötyjä, joita ei syntyisi ilman rakennushanketta. Hiilineutraali tilanne on sellainen, jossa toiminnan tuottamat ilmastopäästöt ja toiminnan ilmakehästä poistamat kasvihuonekaasut ovat tasapainossa. Tällöin tilanteen, esimerkiksi rakennuksen elinkaaren nettoilmastopäästö on nolla. Yksinkertaisemmin ilmaistuna tilanne tarkoittaa siis seuraavanlaista: hiilijalanjälki – ilmastopäästöhyödyt = 0.

Kun nettoilmastonpäästö on negatiivinen, kyseessä on hiilinegatiivinen tilanne. Tällöin toiminta poistaa ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasuja kuin toiminta tuottaa elinkaarensa aikana. Hiilidioksidia poistetaan ilmakehästä hiilinielujen avulla. Hiilinielu voi olla joko luonnollinen (esimerkiksi laajeneva metsä), kemiallinen, tai keinotekoinen.

Mikä on rakennuksen elinkaari?

Rakennuksen elinkaari kattaa kaikki vaiheet raaka-aineiden ja tuotteiden hankinnasta aina rakennuksen purkuun saakka. Elinkaari jaetaan neljään vaiheeseen: käyttöä edeltävä vaihe, tuotevaihe, rakennusvaihe, käyttövaihe, elinkaaren loppu ja elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset. Elinkaaren hiilijalanjäljellä taas tarkoitetaan hiilijalanjälkeä, joka kattaa koko elinkaaren ilmastovaikutukset. Rakennuksen osalta elinkaaren hiilijalanjälki kattaa ilmastopäästöt tuotteiden valmistuksesta, rakentamisesta, rakennuksen käytöstä, mukaan lukien huollot ja energia sekä rakennuksen purku elinkaaren lopussa.

Elinkaaren ensimmäinen vaihe, eli käyttöä edeltävä vaihe, jaetaan tuotevaiheeseen ja rakennusvaiheeseen. Tuotevaiheeseen sisältyy pääosassa rakennusmateriaalit. Tähän vaiheeseen päästöjen osalta lasketaan rakennusmateriaalien raaka-aineiden hankintaketjujen, kuljetusten ja valmistuksen ilmastopäästöt, kattaen kaikki vaikutukset raaka-aineiden hankinnasta aina siihen asti, kun tuote on valmiina tehtaan lähettämössä.

Rakennuksen elinkaaren toinen vaihe on rakennusvaihe. Tähän vaiheeseen lasketaan rakentamisen ja rakennustuotteiden kuljetusten valmistajalta työmaalle aiheuttamat ilmastovaikutukset. Kolmannessa vaiheessa eli käyttövaiheessa ilmastopäästöjä syntyy eniten kulutettavan energian käytöstä sekä rakennuksen ylläpitoon tarvittavista prosesseista ja materiaaleista. Näitä ovat muun muassa osien vaihdot ja huollot sekä peruskorjaukset. Lopussa eli purkuvaiheessa lasketaan purusta, kuljetuksista, jätteiden käsittelystä ja loppusijoituksesta syntyvät päästöt.

Rakennuksen hiilijalanjälki

Mitä on elinkaariarviointi?

Elinkaariarviointi on tuotteen tai palvelun elinkaaren ympäristövaikutusten arviointimetodologia. Elinkaariarvioinnissa voidaan huomioida useita eri ympäristövaikutusvaikutusluokkia. Hiilijalanjälki on yksi elinkaariarvioinnissa arvioitavista vaikutusluokista. Hiilijalanjäljellä kuvataan tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusta eli sen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Rakennus- ja infrahankkeiden osalta hiilijalanjäljellä tarkoitetaan yleensä elinkaaren hiilijalanjälkeä, mutta termiä käytetään myös kuvaamaan esimerkiksi organisaation vuotuisia päästöjä.

Mitä on uusiutuva energia?

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan uusiutuvista (ei fossiilinen) lähteistä peräisin olevaa energiaa. Näitä ovat tuuli- ja aurinkoenergia (aurinkolämpö ja aurinkosähkö), geoterminen energia, ympäristön energia, vuorovesi- ja aaltoenergia ja muu valtamerienergia, vesivoima sekä biomassa ja kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasu.Vihreä sähkö tai energia on taas arkikielessä käytetty termi, joka kuvaa uusiutuvilla energialähteillä tuotettua, usein alkuperätakuulla varmennettua energiaa.

Energia voi myös olla hiilineutraalia. Tällöin energiaa on tuotettu päästöttömästi ja uusiutuvilla energianlähteillä, ydinvoimalla ja/tai hukkaenergialla. Ilmastokompensaatiossa kompensoidaan ilmastopäästöjä investoimalla hankkeisiin, jotka on yksinomaan kehitetty vähentämään päästöjä muualla, esimerkiksi hiilinieluja vahvistamalla tai uusiutuvia energialähteitä lisäämällä.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp